𝑯𝒆𝒏𝒏𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝐈𝐒 𝐏𝐎𝐒𝐒𝐈𝐁𝐋𝐄🥃

𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐢𝐧 1 𝐜𝐨𝐥𝐨𝐫:
𝐖𝐡𝐢𝐭𝐞 shorts
𝗦𝘁𝗿𝗲𝘁𝗰𝗵𝘆/𝑪𝒐𝒎𝒇𝒚/ 
𝗙𝗶𝘁𝘀 𝘁𝗿𝘂𝗲 𝘁𝗼 𝘀𝗶𝘇𝗲

𝑴𝒐𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒊𝒛𝒆:
𝑺𝒎𝒂𝒍𝒍

𝐌𝐚𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗪𝗶𝘁𝗵:
𝗣𝗼𝗹𝘆𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿:𝟖𝟎% 10% Spandex
𝗖𝗮𝗿𝗲 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀:
𝗠𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗲 𝗪𝗮𝘀𝗵, 𝗧𝘂𝗺𝗯𝗹𝗲 𝗗𝗿𝘆
𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗨.𝗦.𝗔